Regulamin współpracy dla firm

Regulamin współpracy dla biur nieruchomości, deweloperów i innych podmiotów gospodarczych zainteresowanych publikacją ofert poprzez Grupę Nieruchomosci.net.pl oraz korzystaniem z aplikacji z nią związanych.

§1 Podstawowe pojęcia

Serwisy – Grupa Nieruchomosci.net.pl, na którą składają się serwisy internetowe: nieruchomosci.net.pl, domy.net.pl tuogłoś.pl oraz 100 serwisów lokalnych w największych miastach Polski, umożliwiające zamieszczanie ogłoszeń związanych z rynkiem nieruchomości, których właścicielem jest A.COM Krzysztof Sroka z siedzibą w Tarnowie, ul. Rolnicza 2/62, NIP: 873-136-92-67, Regon: 850463101. .

Ogłoszenie – forma prezentacji w Serwisach informacji dotyczących sprzedaży, najmu lub zamiany nieruchomości.

Biuro – przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - biuro obrotu nieruchomościami lub budowy i sprzedaży lub wynajmu nowych nieruchomości – deweloper.

Konto Biura – udostępniona przez Serwis możliwość indywidualnego zarządzania swoimi ogłoszeniami oraz danymi, zapewniona przez unikalną nazwę tj.login i hasło.

Monitor Ofert – aplikacja działająca w domenie www.monitorofert.pl umożliwiająca otrzymywanie powiadomień o nowych ogłoszeniach osób prywatnych z wielu serwisów publikujących ogłoszenia o sprzedaży i najmie nieruchomości.

§2 Zasady funkcjonowania

 1. Osoby akceptujące Regulamin w trakcie rejestracji w Serwisach, muszą być umocowane do zawarcia w imieniu i na rzecz firm, które reprezentują umowy na świadczenie usług przez Serwisy.
 2. Serwis zapewnia Biurom usługę polegającą na możliwości publikowanie ogłoszeń na stronie Serwisu oraz umożliwia korzystanie z usługi Monitora Ofert.
 3. Korzystanie z Serwisów przez Biura jest płatne. Wysokość opłat określa każdorazowo Cennik będący integralną częścią niniejszego Regulaminu lub odrębna umowa.
 4. Treść ogłoszeń może być uzupełniona o publikację zdjęć danej nieruchomości. Zabroniona jest jakakolwiek forma reklamy czy promocji Biura w treści ogłoszenia i grafice oraz zdjęciach.
 5. Treść ogłoszenia nie może naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, dobrych obyczajów, treści powszechnie uznanych za obraźliwe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji lub wprowadzających w błąd.
 6. Dopuszczalne jest zamieszczenie co najwyżej jednego Ogłoszenia dotyczącego danej nieruchomości w poszczególnych kategoriach.
 7. Serwisy mogą publikować Ogłoszenia Biur również w portalach partnerskich o podobnej tematyce.
 8. Serwis może publikować Ogłoszenia również po zakończeniu ich emisji, w formie ogłoszeń archiwalnych, bez ujawniania danych kontaktowych Biur.
 9. Emisja Ogłoszenia jest możliwa po ręcznym poprawnym wypełnieniu formularza dodawania ogłoszeń lub poprzez automatyczny eksport ogłoszeń z użyciem programów do obsługi Biur. Lista obsługiwanych programów do obsługi biur znajduje się na stronie serwisu.
 10. Publikacja Ogłoszeń następuje nie później niż w ciągu 1 godziny od ręcznego wypełnienia formularza, lub do 48 h w przypadku eksportu ogłoszeń za pomocą programów do obsługi Biur.
 11. Możliwość dodatkowego promowania i wyróżniania Ogłoszeń (strony główne Serwisów, początek list wyszukiwań itd.) dotyczy jedynie Ogłoszeń zawierających zdjęcie. Ogłoszenie bez zdjęcia nie będzie promowane nawet jeżeli zostanie wybrana i opłacona taka usługa.
 12. Serwis umożliwia utrzymywanie stron www poprzez utworzenie subdomen w domenie nieruchomosci.net.pl. Subdomeny utworzone w domenie www.nieruchomosci.net.pl, z których korzystają Biura nie są własnością Biur. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy subdomeny i odmowy świadczenia usług pod określoną nazwą.
 13. Serwisy nie odpowiadają za treść zamieszczanych przez Biura ogłoszeń. Ogłoszenia nie mogą naruszać niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Biuro jest odpowiedzialne za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 14. Zakres odpowiedzialności Serwisu z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości opłaty związanej z daną usługą i faktycznie poniesionej przez Biuro.
 15. Serwis ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli zawiera ono treści naruszające prawa autorskie innych osób, treści wulgarne, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, czy szkodzące wizerunkowi Serwisu.
 16. Biuro wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach.
 17. Biuro może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Biuro może w każdej chwili cofnąć te zgodę logując się na swoje Konto.

§3 Podstawowe warunki współpracy

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu przez osoby reprezentujące Biuro dochodzi do zawarcia umowy na czas nieoznaczony pomiędzy Biurem a Serwisem, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie korzystania z Serwisu oraz Monitora Ofert, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Warunkiem współpracy Biura z Serwisem jest:
  • poprawna rejestracja konta na stronie nieruchomosci.net.pl,
  • akceptacja Regulaminu,
  • potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link zwrotny otrzymywany na adres email podany w trakcie rejestracji,
  • poprawna weryfikacja Biura przez Serwis (np. potwierdzenie telefoniczne).
 3. Biuro może rejestrować 1 konto. Rejestracja większej ilości kont przez dane Biuro jest możliwa po wyrażeniu indywidualnej zgody przez Serwis.
 4. Biuro zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta.
 5. Żadne działania Biura nie mogą powodować jakiejkolwiek szkody na rzecz Serwisu.
 6. O każdorazowych zmianach Regulaminu Serwisy zobowiązane są powiadomić za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na na adres wskazany podczas rejestracji, lub przy późniejszej edycji konta użytkownika. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 14 dni licząc od daty powiadomienia i nie wcześniej niż od początku kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 7. W przypadku gdy Biuro nie akceptuje zmiany, może ono rozwiązać umowę przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Biuro nie poinformuje o rozwiązaniu umowy, uznaje się, że akceptuje zmiany Regulaminu w tym Cennika.

§4 Płatności

 1. Publikowanie ogłoszeń w Serwisie przez Biura jest odpłatne. Opłaty uiszczane są przez Biuro w postaci abonamentów zróżnicowanych w zależności od ilości publikowanych w Serwisie ofert.
 2. W ramach wszystkich standardowych abonamentów, Serwis udostępnia bezpłatnie dostęp do programu Monitor Ofert.
 3. Wybór rodzaju abonamentu, w tym maksymalnej ilości publikowanych ogłoszeń następuje w trakcie wypełniania przez Biuro formularza rejestracyjnego. Zmiana abonamentu na wyższy lub niższy, następuje po pisemnym (w tym również drogą email) poinformowaniu Serwisu o zmianie na minimum 5 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca. W przypadku informacji elektronicznej, musi ona zostać wysłana na adres kontakt@nieruchomosci.net.pl z adresu email figurującego na Koncie Biura. Zmiany abonamentu będą każdorazowo zatwierdzane przez Serwis.
 4. Pierwszy okres tj. od daty rejestracji do końca pierwszego miesiąc kalendarzowego jest bezpłatny.
 5. Opłata abonamentowa za korzystanie z Serwisu naliczana jest z góry do 10-go dnia danego miesiąca kalendarzowego. Szczegóły opłat zawarte są w Cenniku będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na stronie www Serwisu.
 6. Ilość ogłoszeń możliwych do publikacji w danym abonamencie obejmuje ogłoszenia nowe oraz te, których emisja jest przedłużana w tym miesiącu kalendarzowym.
 7. W Cenniku określone są również inne rodzaje dostępnych form odpłatnego dodatkowego promowania (wyróżniania) ogłoszeń oraz dodatkowych usług świadczonych przez Serwis.
 8. Wynagrodzenie za usługi Serwisu płatne jest w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury PRO-FORMA lub faktury VAT.
  • W przypadku nieopłacenia faktury pro-forma w terminie, Serwis ma prawo wstrzymać wykonywanie usług ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności przesłania do Biura pisemnej informacji.
  • w przypadku opłacenia faktury pro-forma, zostaje przez Serwis wystawiona Faktura VAT. Wyrażenie zgody na wystawianie faktur drogą elektroniczną (w trakcie wypełniania formularza rejestracji lub po zalogowaniu się na Konto), stanowi zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej. Biuro może w każdej chwili wycofać akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej poprzez wysłanie na mail kontakt@nieruchomosci.net.pl stosownej informacji.
 9. Faktury będą generowane jako pliki w formacie PDF dla zabezpieczenia zmiany danych na fakturze i udostępniane Biuru w formie elektronicznej po zalogowaniu na Konto. Obraz faktury przesyłany może być na podany na Koncie Biura adres email.

§5 Warunki rozwiązania umowy

 1. Rozwiązanie umowy między Biurem a Serwisem, może nastąpić w każdym czasie w formie pisemnej, w tym również poprzez email wysłany między kontakt@nieruchomosci.net.pl a adresem email zamieszczonym na Koncie Biura, podpisany imieniem i nazwiskiem osoby do tego upoważnionej. Okres wypowiedzenia biegnie do końca bieżącego miesiąca rozliczeniowego.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Biurem, które narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Jeżeli umowa z Biurem została rozwiązana z inicjatywy Serwisu, ponowna rejestracja Biura może nastąpić jedynie po uprzedniej zgodzie Serwisu.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług Serwisu mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od daty zakończenia publikacji Ogłoszenia lub zakończenia danej usługi.
 2. Reklamacje zgłaszane mogą być na adres kontakt@nieruchomosci.net.pl z adresu mailowego Biura zamieszczonego na jego Koncie w Serwisie lub pocztą na adres siedziby Serwisu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Serwis.

Załącznik nr 1

1. Cennik

Istnieje możliwość wyboru bezpłatnego pakietu pozwalajacego na publikacje maksymalnie 15 ofert lub jednago z płatnych pakietów, których cena zróżnicowana jest w zależności od ilości ofert i rodzaju usług.

 • Pakiet STARTER - do 50 ofert - 29 zł netto (35,67 zł brutto)
 • Pakiet S - do 150 ofert - 49 zł netto (60,27 zł brutto)
 • Pakiet M - do 250 ofert - 69 zł netto (84,87 zł brutto)
 • Pakiet L - do 500 ofert - 89 zł netto (109,47 zł brutto)
 • Pakiet XL - do 1000 ofert - 109 zł netto (134,07 zł brutto)
 • Pakiet XXL - do 2000 ofert - 129 zł netto (158,67 zł brutto)
 • Pakiet TWÓJ PAKIET - do uzgodniania

Serwisy zastrzegają sobie możliwość stosowania rabatów w przypadku organizowania różnego typu promocji oraz negocjacji indywidualnych.

2. Usługa Monitor Ofert

Do każdego standardowego, płatnego pakietu Biuro otrzymuje darmowy dostęp do programu Monitor Ofert.

Aplikacja Monitor Ofert działająca w domenie www.monitorofert.pl jest udostępniana dodatkowo w każdym standardowym abonamencie. Umożliwia ona otrzymywanie automatycznych powiadomień o nowych ogłoszeniach osób prywatnych dotyczących sprzedaży i najmu nieruchomości z Serwisów oraz innych niezależnych ogłoszeniowych portali lokalnych i ogólnopolskich.

3. Dodatkowe możliwości promowania (wyróżniania) ogłoszeń i biur

Ogłoszenie HURTOWE – publikacja pojedynczego ogłoszenia w 100 serwisach lokalnych (lista serwisów na lokalne.net.pl) – 7 zł brutto

Ogłoszenie PREMIUM w serwisie nieruchomosci.net.pl z dużym zdjęciem na stronie głównej:

32,52 zł netto (40,00 zł brutto) lub 40 pkt - okres publikacji 7 dni
60,98 zł netto (75,00 zł brutto) lub 75 pkt - okres publikacji 14 dni

Wyróżnienie ogłoszenia w serwisie nieruchomosci.net.pl poprzez umieszczenie na początku listy wyszukiwań i podświetlenie:

2,44 zł netto (3,00 zł brutto) przelew (lub 3 pkt) - okres 7 dni
3,25 zł netto (4,00 zł brutto) przelew (lub 4 pkt) - okres 14 dni
6,10 zł netto (7,50 zł brutto) przelew (lub 7 pkt) - okres 30 dni
8,13 zł netto (10,00 zł brutto) przelew (lub 10 pkt) - okres 45 dni
10,57 zł netto (13,00 zł brutto) przelew (lub 13 pkt) - okres 60 dni
12,60 zł netto (15,50 zł brutto) przelew (lub 15 pkt) - okres 75 dni
15,04 zł netto (18,50 zł brutto) przelew (lub 18 pkt) - okres 90 dni

Pakiety punktowe dające możliwość zaoszczędzenia kilkudziesięciu procent kosztów reklamy!

Pakiet 60 punktów – 43,90 zł netto (54,00zł brutto)
Pakiet 120 punktów – 78,05 zł netto (96,00zł brutto)
Pakiet 240 punktów – 136,59 zł netto (168,00zł brutto)

Przelicznik obowiązujący w pakietach punktowych: 1 punkt = 1zł, ale koszt zakupu punktów jest odpowiednio mniejszy. Przykład: za 240 punktów można wykupić reklamy o wartości 240zł, ale sam pakiet kosztuje tylko 168 zł więc oszczędzasz 30%!

Zakup banerów do zawieszenia na balkonie lub ogrodzeniu, informujących o sprzedaży lub wynajmie nieruchomości.

Jest to bardzo dobra forma zwiększenia szansy na szybką i korzystną sprzedaż lub wynajęcie Twojej nieruchomości.

Rozmiar 1,0 m x 0,8 m - koszt 38 zł brutto (przesyłka kurier gratis)
Rozmiar 2,0 m x 1,0 m - koszt 49 zł brutto (przesyłka kurier gratis)

Oczka co 50 cm, bez zawijania krawędzi.
Zamówienia: kontakt@nieruchomosci.nt.pl lub tel. 883740070